Fundacja EOS
Start
Fundacja EOS
Ekorozwój, Odpowiedzialność, Społeczeństwo – to trzy główne filary działalności fundacji EOS, która powstała w 2009 r. z inicjatywy pracowników naukowych lubelskich uczelni. Fundacja jest organizacją pozarządową działająca na terenie województwa lubelskiego.

 

Misją Fundacji jest poprawa jakości życia mieszkańców województwa lubelskiego poprzez takie działania jak wspieranie inicjatyw gospodarczych, podnoszenie kwalifikacji pracowników, wspieranie inicjatyw proekologicznych oraz związanych z budową społeczeństwa obywatelskiego.

Cele Fundacji:

 • Wspieranie i promowanie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
 • Wspieranie rozwoju społecznego i gospodarczego na obszarach wiejskich.
 • Tworzenie, aktywizowanie i wspieranie działalności organizacji, wspólnot lokalnych i grup społecznych.
 • Podejmowanie działań zmierzających do przezwyciężania nierówności społecznych oraz inicjatyw na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 • Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
 • Upowszechnianie edukacji ekologicznej, promowanie postaw proekologicznych i inicjatyw związanych z ochroną środowiska.
 • Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy miedzy społecznościami lokalnymi, regionalnymi i narodowymi.

Działalność

Fundacja EOS realizuje swoje cele statutowe m.in. poprzez:

 • współpracę z organami administracji samorządowej, państwowej, placówkami edukacyjno – oświatowymi, stowarzyszeniami i fundacjami, osobami fizycznymi i prawnymi, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji,
 • prowadzenie działalności badawczej, edukacyjnej i wydawniczej,
 • zabieranie głosu w sprawach publicznych,
 • organizowanie konferencji naukowych, szkoleń, kursów i staży indywidualnych,
 • prowadzenie programów terapeutycznych, profilaktycznych, warsztatów, grup wsparcia, psychoterapii indywidualnej i grupowej, specjalistycznych konsultacji, doradztwa zawodowego, psychologicznego i prawnego,
 • organizowanie wsparcia rodziny na poziomie indywidualnym, instytucjonalnym i społecznym,
 • organizowanie i prowadzenie centrów wsparcia dla grup i organizacji społecznych,
 • profilaktykę i terapię osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem,
 • opracowywanie, pilotowanie i wdrażanie nowatorskich programów, badań i projektów służących realizacji celów Fundacji.

Władze Fundacji:

dr hab. Zbigniew Wróblewski – prezes Zarządu

 

Notice: Undefined variable: lineon in /home/KONTA/WWW/CLASSIC/f/fundacjaeos/_public_html/eos/templates/greentea/html/mod_footer/default.php on line 1
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.
Joomla themes